ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลงนำสู่วิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA”