ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู