ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู