ฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ร้อยเอกสวง ทองเสนา บิกาของนางประภัสสร สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา