รองผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์ และกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์