รองผู้อำนวยการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย ดร.อุดม โปร่งฟ้า