รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี