รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนอู่ทอง