ร่วมประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6