เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี