เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา