โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วงฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน