โครงการเจาะเลือด เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด