โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ขอขอบคุณ ผู้บริจากเงินเพื่อใช้ซ่อมแซมห้องนาฎศิลป์ที่เกิดไฟไหม้

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ในนามตัวแทนโรงเรียนขอขอบคุณ ท่าน ผอ.พิทยา แก้วทิพย์และคณะรองผู้อำนวยการ จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม มอบเงินจำนวน 3,000 บาท, ดร.ณรงค์ ชูศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุธาวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน มอบเงินจำนวน 2,000 บาท, ครูสุวนิตย์ สะท้าน ครูผู้ทรงคุณค่า มอบเงินจำนวน 10,000 บาท, ศน.วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล มอบเงินจำนวน 1,000 บาท, รองจีรพรณัฎฐ์ เอมโกษา บริจาค 1,000 บาท, ครูนุกูล แจ้งสว่าง บริจาค 1,000 บาท เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องนาฎศิลป์ที่เกิดไฟไหม้