หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Download

  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Download

  • การพัฒนาบุคลากร
Download

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Download

  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Download