กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Download

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562