คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
Home » คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียน รัฐบาล  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2500 โดยพลเอกมังกร